Gå til innhold

Klima- og miljøpåvirkning

Voice Norge AS har en proaktiv tilnærming når det gjelder å arbeide med klima- og miljøspørsmål - både lokalt og i samarbeid med våre produsenter og deres underleverandører. Vi fokuserer på reduksjon, gjenbruk og resirkulering. Vi jobber med våre samarbeidspartnere for å redusere utslipp, svinn, avfall, emballasje og bruke mer resirkulerte materialer i produktene våre. Vi har også strenge kvalitets- og kjemikaliekrav som sikrer at våre produkter har god kvalitet og er trygge.

Klimastrategi og mål for utslippsreduksjon

VOICE utarbeider klimaregnskap for virksomheten i henhold til GHG protokollen for våre scope 1, 2 og 3 utslipp. Med utgangspunkt i denne etablerte vi i 2023 vår klimastrategi med definerte mål og tiltak for utslippsreduksjon.

VOICE utslippsreduksjonsmål:

  • 2025: 100% reduksjon i utslipp fra egen virksomhet (scope 1 og 2).
  • 2030: 55% reduksjon i utslippsintensitet relativt til omsetning (scope 3).
  • 2050: Netto null utslipp i tråd med SBTi-kriterier.

Over 95% av VOICE utslipp er relatert til produksjonen av klærne som selges i våre butikker. Produksjon av klær er en ressurs- og energiintensiv prosess i en kompleks verdikjede fra landbruk og dyrehold til sammenstilling av det endelige produktet. Valgene vi tar i design, produktutvikling, produksjon og transport av våre produkter er derfor avgjørende for å realisere våre ambisjoner om utslippsreduksjon.

Prioriterte tiltak for utslippsreduksjon:

  • Benytte fibre og materialer med lavest mulig utslipp i våre produkter.
  • Jobbe med våre produsenter for energisparing og -omstilling til fornybare energikilder.
  • Utvikle og produsere produkter av høy kvalitet og med lang levetid.
  • Velge mest miljøvennlige transportmetoder. Ingen av våre produkter skal transporteres med fly fra produsent til hovedlager.

STICA

VOICE ble i 2023 medlem av The Scandinavian Textiles Initiative for Climate Action (STICA). I STICA samarbeider vi med nordiske aktører i bransjen for å begrense global oppvarming til 1,5 °C i tråd med FNs Klimakonvensjon og Parisavtalen. Gjennom STICA har vi forpliktet oss til å sette vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimautslipp, rapportere årlige utslippstall og igangsette konkrete tiltak for å redusere utslipp i hele verdikjeden. STICAs mål er å sikre at den nordiske tekstilindustrien gir et betydelig bidrag til å redusere utslippene før 2050. VOICE første offentlige klimaregnskap vil publiseres våren 2024.

Miljøfyrtårn

VOICE hovedkontor og sentrallager er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at vi har etablert et miljøstyringssystem for vårt hovedkontor og vårt sentrallager som skal sikre kontinuerlig forbedring og reduksjon av vårt miljøavtrykk og våre klimautslipp. Du kan lese vår klima- og miljørapport for 2022 her.

Produktkrav og kjemikalietesting

VOICE ønsker ikke å produsere og selge produkter som kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Dette innebærer blant annet at vi stiller strenge krav til hvilke kjemikalier som kan benyttes i produksjonen av våre produkter, også utover det lovverket krever.

I samarbeid med det svenske forskningsinstituttet RISE har VOICE utarbeidet en restriksjonsliste for kjemikalier i våre produkter. Listen inneholder kjemikalier som ved norsk og europeisk lov (REACH) enten er forbudt, eller kun lovlig i begrensede mengder.

Voice Norge AS har siden 2016 ikke tillatt bruk av PFAS i våre produkter.

Alle VOICE leverandører må signere på en kontrakt hvor de bekrefter at de leverer varer som er i overensstemmelse med vår restriksjonsliste for kjemikalier og det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

For å sikre at produktene overholder kjemikaliekravene, krever vi testing av produkter før forsendelse. VOICE gjennomfører i tillegg stikkprøvetester av produkter ved ankomst til vårt lager i Norge.

Ande miljøtiltak

Handleposer av resirkulert plast og medlemskap i Handelens Miljøfond

VOICE er medlem av Handelens Miljøfond og ønsker å bidra til å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinningen og redusere forbruket av plastbæreposer. Vi tar derfor betalt for poser i våre butikker. 2,- kroner av poseprisen går direkte til Handelens Miljøfond som støtter arbeid som bidrar til å løse miljøproblemene plasten skaper.

Siden vi ble medlem i 2018 har VOICE gjennom kjedene Boys of Europe, Match og VIC bidratt med over 7,5 millioner kroner til Handelens Miljøfond gjennom poseavgiften. Fondet har de siste to årene bidratt til rydding av over 3000 tonn plast, og mer enn 5000 km kystlinje. I tillegg bidrar fondet med midler til forskning på hvordan plast påvirker økosystemet, og kampanjer for å øke resirkuleringsgraden for plast i Norge.

Våre handleposer lages så langt som mulig av resirkulert plast. Andelen resirkulert plast varierer fra 60% til 90%. Ny plast må i en del tilfeller blandes inn for å oppnå den ønskede kvaliteten.

Gjennom å tilby handleposer med resirkulert plast bidrar vi til å redusere mengden plastavfall, ved at det produseres mindre ny plast og dermed brukes færre ikke-fornybare ressurser.

Plastreduserende tiltak i transport

VOICE gjennomførte i 2020 et pilotprosjekt med ambisjon om å redusere plastemballasjen i frakten av produktene fra våre leverandører til butikkene og vårt lager. Målet var å redusere plastemballasjen så mye som mulig, uten å forringe produktene under frakt. Basert på erfaringene fra pilotprosjektet er det siden jobbet kontinuerlig med å skalere prosjektet for å ytterligere redusere bruken av plast i transporten av våre produkter gjennom hele verdikjeden.

Samarbeid med Fretex om håndtering av overskuddsvarer og returprodukter

I 2012 inngikk VOICE et samarbeid med Fretex. Gjennom dette samarbeidet blir reklamasjoner og overskuddsvarer fra butikker samt salgsprøver mm. donert til Fretex, som selger dette videre til sine kunder utenfor Norge. Samarbeidet bidrar til å skape inntekter til Fretex sitt arbeid med arbeidskvalifisering og -inkludering, og et nytt liv for produkter som av ulike årsaker ikke kan selges i våre butikker i Norge.