Gå til innhold

Samarbeid og partnerskap

Samarbeid er essensielt for å få til endringer i bransjen. Voice Norge AS deltar/er medlem i flere nettverk, organisasjoner og initiativ som jobber for å finne felles løsninger for en mer bærekraftig tekstilbransje.

Etisk Handel Norge

VOICE har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003. Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og god miljøforvaltning.

Medlemmer i Etisk handel Norge må levere en årsrapport om virksomhetens arbeid med risikovurderinger for mulig negativ sosial og miljømessig påvirkning i vår verdikjede, såkalte aktsomhetsvurderinger. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk Handel Norges prinsipper for anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. VOICE er forpliktet til å rapportere om både utfordringer knyttet til de ovennevnte kriteriene og tiltak som gjennomføres for å håndtere disse.

Voice Norge AS årsrapport for 2022 til Etisk Handel Norge kan lastes ned her.

NF&TA – Norwegian Fashion & Textile Agenda

VOICE har et partnerskap med NF&TA. NF&TA er en næringsklynge for bedrifter i den norske mote- og tekstilindustrien, som jobber for å skape samarbeid om å utvikle verdiskapende og bærekraftige løsninger for tekstilnæringen. VOICE deltar i flere prosjekter i regi av NF&TA, og sitter blant annet i styringsgruppa for Tekstilaksjonen. Tekstilaksjonen er et opplysningskontor for tekstiler som skal bidra til å skape økt bevissthet om hvordan klær bør behandles for å vare lenger, og hvordan produsenter kan legge til rette for at deres klær kan få et lengre liv.

amfori BSCI

VOICE er medlem av amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI ble etablert i 2003 for å styrke grunnlaget for samarbeid mellom kjøpere og produsenter for bedre kontroll med sosiale forhold for medarbeidere i produksjonsvirksomhetene. BSCI hjelper bedrifter til å oppfylle de sosiale forpliktelsene de har overfor sine leverandører.

BSCI har utviklet felles retningslinjer som alle medlemmer må følge og formidle til sine leverandører. Implementering og overholdelse av retningslinjene på fabrikk sjekkes gjennom jevnlige inspeksjoner av fabrikklokalene etter BSCIs standardiserte rammeverk. BSCI er VOICE viktigste verktøy for oppfølging og kontroll med forholdene på våre produksjonsfabrikker.

I tillegg gjennomfører VOICE egne fabrikkbesøk for å sikre gode sosiale og miljømessige forhold på våre produksjonsfabrikker.

RISE – Research Institute of Sweden

RISE er et uavhengig, topp moderne svensk forskningsinstitutt som tilbyr unik ekspertise og rundt 100 test- og demonstrasjonsmiljøer for å fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.

VOICE jobber med RISE, og har vært medlemmer av deres nettverk Kemikaliegruppen siden 2013. Nettverket har som mål å minimere forekomsten av uønskede kjemikalier i tekstil-, sko- og elektronikkbransjen.

Textile Exchange

VOICE er medlem av Textile Exchange, som jobber for å gjøre tekstilindustrien mer bærekraftig gjennom mer ansvarlige og bærekraftige fibre og materialer i tekstilprodukter.

Textile Exchange arbeider tett med alle aktørene i tekstilbransjen og tilrettelegger for samarbeid på tvers av industrien. Organisasjonen eier og drifter flere sertifiseringsordninger for mer bærekraftige materialer og er en av verdens ledende aktører på området.

Quizrr

I 2016 igangsatte VOICE et pilotprosjekt i samarbeid med Etisk Handel Norge og det svenske læringsverktøyet Quizrr på utvalgte fabrikker i Kina og Bangladesh. Quizrr jobber med å forbedre arbeideres kunnskap om sine sosiale rettigheter, og dialogen om sosiale forhold mellom arbeidere og ledelsen på fabrikkene. Piloten var en suksess, og i begynnelsen av 2019 skrev VOICE under på en ny avtale med Quizrr om å utvide samarbeidet over de neste 3 årene. I perioden 2019-2021 fikk 8.260 ansatte på 29 av våre viktigste produksjonsfabrikker opplæring gjennom Quizrr.

Quizrr tilbyr digitale læringsløsninger som er basert på korte tilpassede filmsnutter, etterfulgt av en quiz. Filmene handler om virkelige situasjoner på fabrikk, er på det lokale språket og satt i lokalt miljø. De ansatte utfører opplæringen individuelt eller i små grupper, på brukervennlige nettbrett eller på smarttelefoner. For å sikre engasjement og interesse blir «gamification» brukt gjennom hele opplæringen. Det tar mindre enn én time å gjennomføre en opplæringsmodul. Dette er en morsom, rask og engasjerende måte for ansatte på fabrikk å lære om sine rettigheter og ansvar.

Alle resultatene fra opplæringen lagres og vises på Quizrr sin webportal, noe som gjør det mulig for både fabrikken og Quizrr sine medlemmer å måle, følge og dele fabrikkens fremgang.

International Accord

I 2013 signerte VOICE på Bangladesh Accord avtalen. Avtalen hadde som mål å sikre og forbedre de fysiske arbeidsforholdene på tekstilfabrikker i Bangladesh, særlig med hensyn til brann og bygningssikkerhet.

Avtalen ble i 2021 erstattet med en ny avtale, International Accord, som er en forlengelse av avtalen i Bangladesh. VOICE signerte den nye avtalen ved lansering. International Accord legger til rette en utvidelse av Accord-rammeverket til andre land. VOICE har som konsekvens også signert Accord-avtalen for Pakistan som er gjeldende fra og med 2023.

Accord-avtalen er en juridisk bindende avtale som er utformet for å gjøre alle tekstilfabrikker i Bangladesh til trygge arbeidsplasser. Gjennom avtalen blir det utført uavhengige bygnings- elektrisitets- og branninspeksjoner på alle fabrikkene som brukes av selskapene som har signert på avtalen. Etter inspeksjonene offentliggjøres inspeksjonsrapportene og resultatene av disse inspeksjonene på Bangladesh Accords nettside.

Selskaper som har signert avtalen er forpliktet til å påse at utbedringer blir utført på fabrikk, at tilstrekkelige midler stilles til rådighet, og at arbeidere på fabrikkene fortsetter å få utbetalt lønn under utbedringsperioden. Gjennom Accord etableres det også HMS- komiteer på alle fabrikkene, for å sikre et vedvarende fokus på helse, miljø og sikkerhet for fabrikkarbeiderne.

Accord har også etablert en klagemekanisme hvor fabrikkansatte kan rapportere sikkerhets- og helsemessige bekymringsmeldinger direkte til Accord. Gjennom avtalen har arbeiderne rett til å nekte å arbeide på fabrikken dersom de mener at arbeidsplassen er utrygg.