Gå til innhold

Samarbeid og partnerskap

Samarbeid er essensielt for å få til endringer i bransjen. Voice Norge AS deltar/er medlem i flere nettverk, organisasjoner og initiativ som jobber for å finne felles løsninger for en mer bærekraftig tekstilbransje.

Etisk Handel Norge

VOICE har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003. Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å fremme menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og god miljøforvaltning.

Medlemmer i Etisk handel Norge må levere en årsrapport om virksomhetens arbeid med risikovurderinger for mulig negativ sosial og miljømessig påvirkning i vår verdikjede, såkalte aktsomhetsvurderinger. Til grunn for dette arbeidet ligger Etisk Handel Norges prinsipper for anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd. VOICE er forpliktet til å rapportere om både utfordringer knyttet til de ovennevnte kriteriene og tiltak som gjennomføres for å håndtere disse.

Voice Norge AS årsrapport for 2022 til Etisk Handel Norge kan lastes ned her.

NF&TA – Norwegian Fashion & Textile Agenda

VOICE har et partnerskap med NF&TA. NF&TA er en næringsklynge for bedrifter i den norske mote- og tekstilindustrien, som jobber for å skape samarbeid om å utvikle verdiskapende og bærekraftige løsninger for tekstilnæringen. VOICE deltar i flere prosjekter i regi av NF&TA, og sitter blant annet i styringsgruppa for opplysningskontoret for tekstiler - VEV - som skal bidra til å skape økt bevissthet om hvordan klær bør behandles for å vare lenger, og hvordan produsenter kan legge til rette for at deres klær kan få et lengre liv.

STICA

VOICE er medlemmer The Scandinavian Textiles Initiative for Climate Action (STICA).  I STICA samarbeider vi med nordiske aktører i bransjen for å begrense global oppvarming til 1,5 °C i tråd med FNs Klimakonvensjon og Parisavtalen. Gjennom STICA har vi forpliktet oss til å sette vitenskapsbaserte mål for reduksjon av klimautslipp, rapportere årlige utslippstall og igangsette konkrete tiltak for å redusere utslipp i hele verdikjeden. STICAs mål er å sikre at den nordiske tekstilindustrien gir et betydelig bidrag til å redusere utslippene før 2050. Du kan lese mer om vårt arbeid med utslippsreduksjon på siden om klima og miljø.

amfori

VOICE er medlem av amfori og aktive deltakere i deres Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI ble etablert i 2003 for å styrke grunnlaget for samarbeid mellom kjøpere og produsenter for bedre kontroll med sosiale forhold for medarbeidere i produksjonsvirksomhetene. BSCI hjelper bedrifter til å oppfylle de sosiale forpliktelsene de har overfor sine leverandører.

BSCI har utviklet felles retningslinjer som alle medlemmer må følge og formidle til sine leverandører. Implementering og overholdelse av retningslinjene på fabrikk sjekkes gjennom jevnlige inspeksjoner av fabrikklokalene etter BSCIs standardiserte rammeverk. BSCI er VOICE viktigste verktøy for oppfølging og kontroll med forholdene på våre produksjonsfabrikker.

I 2023 etablerte amfori også et Business Environment Performance Initative (BEPI). VOICE er med på initiativet fra starten og har i løpet av det første året innhentet egenevalueringer fra alle våre leverandører om deres miljørisiko og -påvirkning. Fremover vil vi jobbe med å gjennomføre fabrikksinspeksjoner etter BEPI-rammeverket med mål om at alle våre produksjonsfabrikker skal ha gjennomført dette etter hvert.

Utover sosiale og miljømessige inspeksjoner gjennom BSCI og BEPI gjennomfører VOICE egne fabrikkbesøk for å sikre gode sosiale og miljømessige forhold på våre produksjonsfabrikker.

Textile Exchange

VOICE er medlem av Textile Exchange som jobber for å gjøre tekstilindustrien mer bærekraftig gjennom mer ansvarlige og bærekraftige fibre og materialer i tekstilprodukter.

Textile Exchange arbeider tett med alle aktørene i tekstilbransjen og tilrettelegger for samarbeid på tvers av industrien. Organisasjonen eier og drifter flere sertifiseringsordninger for mer bærekraftige materialer og er en av verdens ledende aktører på området.

RISE – Research Institute of Sweden

RISE er et uavhengig, topp moderne svensk forskningsinstitutt som tilbyr unik ekspertise og rundt 100 test- og demonstrasjonsmiljøer for å fremtidssikre teknologier, produkter og tjenester.

VOICE jobber med RISE, og har vært medlemmer av deres nettverk Kemikaliegruppen siden 2013. Nettverket har som mål å minimere forekomsten av uønskede kjemikalier i tekstil-, sko- og elektronikkbransjen.

International Accord

VOICE signerte på Bangladesh Accord avtalen når denne ble etablert i 2013. Avtalen hadde som mål å sikre og forbedre de fysiske arbeidsforholdene på tekstilfabrikker i Bangladesh, særlig med hensyn til brann og bygningssikkerhet. Avtalen ble fornyet i 2018.

I 2021 ble International Accord etablert. Denne avtalen danner grunnlaget for utvidelse av Accord-rammeverket også til andre land. VOICE signerte den internasjonale Accord-avtalen i 2021, og Accord avtalen for Pakistan og en ny forlengelse av avtalen for Bangladesh, begge gjeldende fra 2023.

Accord-avtalene er juridisk bindende avtaler som er utformet for å gjøre tekstilfabrikker i avtalelandene til trygge arbeidsplasser. Gjennom avtalen blir det utført uavhengige sikkerhetsinspeksjoner på alle fabrikkene som benyttes av selskapene som har signert på avtalen.

Accord har også etablert en klagemekanisme hvor fabrikkansatte kan rapportere sikkerhets- og helsemessige bekymringsmeldinger direkte til Accord. Gjennom avtalen har arbeiderne rett til å nekte å arbeide på fabrikken dersom de mener at arbeidsplassen er utrygg.

Quizrr

I 2016 igangsatte VOICE et pilotprosjekt i samarbeid med Etisk Handel Norge og det svenske læringsverktøyet Quizrr på utvalgte fabrikker i Kina og Bangladesh. Quizrr jobber med å forbedre arbeideres kunnskap om sine sosiale rettigheter, og dialogen om sosiale forhold mellom arbeidere og ledelsen på fabrikkene. Piloten var en suksess, og i begynnelsen av 2019 skrev VOICE under på en ny avtale med Quizrr om å utvide samarbeidet over de neste 3 årene. I perioden 2019-2021 fikk 8.260 ansatte på 29 av våre viktigste produksjonsfabrikker opplæring gjennom Quizrr.

Quizrr tilbyr digitale læringsløsninger som er basert på korte tilpassede filmsnutter, etterfulgt av en quiz. Filmene handler om virkelige situasjoner på fabrikk, er på det lokale språket og satt i lokalt miljø. De ansatte utfører opplæringen individuelt eller i små grupper, på brukervennlige nettbrett eller på smarttelefoner. For å sikre engasjement og interesse blir «gamification» brukt gjennom hele opplæringen. Det tar mindre enn én time å gjennomføre en opplæringsmodul. Dette er en morsom, rask og engasjerende måte for ansatte på fabrikk å lære om sine rettigheter og ansvar.

Alle resultatene fra opplæringen lagres og vises på Quizrr sin webportal, noe som gjør det mulig for både fabrikken og Quizrr sine medlemmer å måle, følge og dele fabrikkens fremgang.