Gå til innhold

Bærekraft og samfunnsansvar

I Voice Norge AS har vi i mange år jobbet systematisk og risikobasert med bærekraft. For oss handler det om ansvarlighet, og at våre kunder og ansatte skal være trygge på at våre produkter er av høy kvalitet. Vi vil - og etterstreber hver dag - å være et selskap som tar et helhetlig bærekraftsansvar, for mennesker, planeten og lokalsamfunnene vi opererer i.

VOICE ønsker å drive forretning på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig. Som tekstilprodusent har vi i VOICE et særlig ansvar for å arbeide med bærekraft i våre produkter og i vår verdikjede. Som næring har vi et stort fotavtrykk, og vi ønsker å spille en positiv rolle gjennom vår direkte og indirekte innflytelse på leverandører, kunder, politikere, bransje og ansatte. Dette ansvaret tar vi på alvor.

Samarbeid er avgjørende for å løse utfordringene relatert til tekstilindustriens miljømessige og sosiale påvirkning. VOICE deltar aktivt i flere nettverk, initiativ og samarbeid som jobber for å finne fremtidens løsninger for en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri.

Vi vet at ansvarlighet og kvalitet går hånd i hånd. Derfor er vi glade for at åpenhetsloven har trådt i kraft og for den regulatoriske utviklingen på hele bærekraftsområdet. Under kan du finne vår redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i 2022. Vi ser frem til et forsterket samarbeid om å løse de gjenværende bærekraftsutfordringene i vår bransje.

Har du flere spørsmål om eller innspill til bærekraftsarbeidet vårt? Ta gjerne kontakt på barekraft@voice.no.

Du kan også lese mer om vårt arbeid med tekstilfibre og -materialer, åpenhet og retningslinjer, klima og miljø og samarbeid og partnerskap på egne sider.

Sentrale bærekraftstiltak og ambisjoner i VOICE

Under kan du lese mer om noen av våre ambisjoner og tiltak i bærekraftsarbeidet. Du kan også finne mer informasjon om vårt arbeid med miljøpåvirkning og produktsikkerhet, våre retningslinjer, vår satsing på ansvarlige materialer og vår deltakelse i nettverkssamarbeid om bærekraft og samfunnsansvar.

VOICE har siden 2012 gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer at vi har kartlagt, identifisert, prioritert og fattet tiltak knyttet til risiko i vår leverandørkjede. I tillegg har vi i 2022 revidert vår bærekraftsstrategi og ser fram til en forsterket innsats på hele bærekraftsområdet, knyttet til klima og miljø, menneskerettigheter og vår virksomhetsstyring.

Aktsomhetsvurdering for Voice Norge AS

VOICE har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003 og redegjør for våre aktsomhetsvurderinger i vår årlige rapportering etter malen til Etisk Handel Norge. Til grunn for rapporteringen ligger Etisk Handel Norges prinsipper for anstendig arbeid, menneskerettigheter, miljø/klima, antikorrupsjon og dyrevelferd.

Du finner vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i siste årsrapport til Etisk Handel Norge her.

Fabrikklister

VOICE ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen og har siden 2017 offentligjort listen over fabrikker som produserer for VOICE. Listen oppdateres hvert år, og inneholder navn og adresse til fabrikkene som brukes av våre leverandører. Listene for de siste tre årene finner du under.

Fabrikksliste VOICE Norge AS 2023.
Fabrikksliste VOICE Norge AS 2022.
Fabrikksliste VOICE Norge AS 2021.

Mer ansvarlige, bærekraftige og sporbare materialer

VOICE har vedtatt en handlingsplan for mer ansvarlige, bærekraftige og sporbare materialer. Mer ansvarlige og bærekraftige materialer er i vår handlingsplan definert som råvarer (fibre) som er kjøpt inn gjennom en sertifisering eller ordning som sikrer et redusert miljøavtrykk, gode arbeidsforhold og dyrevelferd i produksjonen av den aktuelle fiberen. Ambisjonen er å benytte 100% mer ansvarlige og bærekraftige naturfibre innen utgangen av 2023, og utelukkende mer ansvarlige og bærekratige fibre i sin helhet innen utgangen av 2025. Deretter vil vi jobbe med å øke andelen resirkulerte fibre i våre produkter til minst 50% innen utgangen av 2030.

Du finner vår handlingsplan for mer ansvarlige, bærekraftige og sporbare materialer her.

Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis

VOICE har retningslinjer og prinsipper for bærekraftig forretningspraksis som beskriver våre krav til egen virksomhet og til våre leverandører. Dette danner utgangspunkt for vårt arbeid med en ansvarlig og bærekraftig verdikjede for våre produkter.

Du finner våre retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis her.