Gå til innhold

Åpenhet og retningslinjer

I Voice Norge AS ønsker vi å være åpne om kravene vi stiller til egen virksomhet, til våre samarbeidspartnere, og hvordan vi jobber for å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring i vår verdikjede med hensyn til bærekraft.

Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis

VOICE har utviklet retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis. Retningslinjene beskriver kravene vi stiller til oss selv, våre prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, og kravene vi stiller til våre leverandører som produserer og leverer klær for våre merkevarer og butikker.

Retningslinjene beskriver hvordan VOICE skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for vår verdikjede, forretningsforbindelser og virksomhet, hvordan vi skal drive en ansvarlig innkjøpspraksis, ha nulltoleranse for korrupsjon m.m. Retningslinjene beskriver også forventningene vi har til våre leverandører, og hvordan vi som en ansvarlig bedrift følger opp og iverksetter tiltak. Alle våre leverandører må skrive under på våre etiske retningslinjer, og jobbe med og kunne dokumentere kontinuerlig forbedring av forholdene knyttet til produksjon og drift i sin virksomhet.

Du kan lese våre retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis og våre etiske retninsgslinjer her.

Etiske retningslinjer

VOICE forvalter 13 merkevarer, samt designer og produksjonssetter produkter for disse. Voice eier ingen egne produksjonsfasiliteter. Produktene produseres av eksterne leverandører som Voice enten handler med direkte eller gjennom salgsagenter. For å sikre ansvarlige produksjonsforhold som ivaretar hensynet til arbeidere, miljø og samfunn har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer som beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre leverandører. VOICE krever at alle våre leverandører signerer på våre etiske retningslinjer og jobber aktivt og kontinuerlig for å etterleve disse.

Våre etiske retningslinjer reflekterer internasjonale standarder relatert til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer produkter for VOICE . Detten er eksempelvis OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

Vi overvåker implementeringen av retningslinjene gjennom blant annet inspeksjoner, fabrikkbesøk, oppfølging og kartlegging ved bruk av verktøy som for eksempel Quizrr. VOICE forbeholder seg retten til å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for VOICE. Inspeksjoner kan utføres av VOICE, eller av eksterne partnere som er autorisert av og handler på vegne av VOICE.

Antikorrupsjonspolicy

VOICE er forpliktet til å forhindre og jobbe mot forekomsten av alle former for korrupsjon, inkludert bestikkelser, utpressing, underslag, smøring og andre uetiske praksiser. Alle ansatte i VOICE er påkrevd å overholde alle relevante antikorrupsjonslovverk og -regler, samt å jobbe for å forebygge korrupsjon og bestikkelser i alle former i relasjon til vår forretningsvirksomhet. VOICE antikorrupsjonspolicy gir føringer for hvordan våre ansatte skal opptre for å redusere risikoen for uønsket påvirkning, og beskriver vår nulltoleranse for korrupsjon og smøring, og krav til åpenhet om interessekonflikt eller forsøk på påvirkning.

Du kan lese vår antikorrupsjonspolicy her.

Fabrikklister

VOICE ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen, vi har derfor siden 2017 offentligjort listen over fabrikker som produserer for VOICE. Fabrikksoversikten oppdateres hvert år, og inneholder navn og adresse til fabrikkene som brukes av våre leverandører til å produsere våre varer. Listene for de siste tre årene finner du under.

Fabrikksliste VOICE Norge AS 2023.
Fabrikksliste VOICE Norge AS 2022.
Fabrikksliste VOICE Norge AS 2021.

Krav til forhold i leverandørkjeden

Sporbarhet
Alle leverandører må oppgi alle produsenter, fabrikker og underleverandører som er involvert i produksjon av varer som selges gjennom VOICE. Leverandører må innhente skriftlig godkjennelse fra VOICE dersom hele eller deler av produksjonen må flyttes til andre produksjonssteder enn først oppgitt, slik at vi til enhver tid har oversikt på hvor og under hvilke forhold våre varer er produsert.

Aksept og formidling av våre policyer
Alle våre leverandører må skriftlig bekrefte at de vil følge våre retningslinjer og policyer. Leverandørene er pålagt å videreformidle policyene og kravene i disse til sine produsenter og underleverandører.

Systemer for implementering og oppfølging
VOICE stiller krav til at alle leverandører må gjennomføre aktsomhetsvurderinger, det vil si foreta egne risikokartlegginger for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, samt stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene må overvåkes, vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen og/eller skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

Kontinuerlig forbedring og samarbeid
Leverandører må aktivt delta i et godkjent inspeksjonssystem, og vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø. VOICE følger opp dette som beskrevet under.

Inspeksjon og kontroll av produksjonsforhold ved fabrikker

VOICE har forpliktet oss til å gjennomføre jevnlige inspeksjoner av alle fabrikker over en viss størrelse (mer enn 20 ansatte) som produserer varer for oss. Inspeksjonene gjennomføres i henhold til metodeverket som er utviklet av amfori BSCI, hvor VOICE er medlem. I våre retningslinjer stiller vi både krav til inspeksjonsresultat og at dette skal forbedres over tid. Dersom vi ser at en fabrikk får dårligere inspeksjonsresultat enn tidligere, eller ikke klarer å forbedre sitt resultat over tid, vil VOICE stille ytterligere krav til fabrikken og også vurdere om det er nødvendig å avslutte samarbeidet med den aktuelle leverandøren.

Metodikken i BSCI-inspeksjonene fokuserer på sosiale forhold ved fabrikken, blant annet arbeidsforhold, helse, miljø og sikkerhet. Etter en inspeksjon mottar fabrikken en inspeksjonsrapport med et inspeksjonsresultat (basert på oppnådd score under inspeksjonen) og en forbedringsplan. Forbedringsplanen inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler ved fabrikken, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist for når det skal være rettet opp. Etter en satt tidsfrist (maks 2 år) gjennomføres det en oppfølgingskontroll for å påse at manglene faktisk er utbedret.

I tråd med vår risikokartlegging (aktsomhetsvurderinger) har vi i VOICE kartlagt, identifisert og prioritert noen områder av særlig relevans for vårt arbeid i leverandørkjeden, i tråd med OECDs retningslinjer og UNGP.

To konkrete risikoområder der vi har utarbeidet egne retningslinjer er migrant- og hjemmearbeid, og dyrevelferd:

Migrant- og hjemmearbeid

Verdikjeden for tekstil- og moteprodukter er sammensatt og kompleks. Størstedelen av vår produksjon foregår i Asiatiske land, hvor det er mer vanlig med både hjemmearbeid (at enkelte deler av produksjonen finner sted i arbeidstakers hjem) og å benytte migrantarbeidere (arbeidere som i utgangspunktet er fra et annet land). Ved bruk av hjemmearbeid er det risiko knyttet til arbeidsforhold, sikkerhet og lønn. Mens ved bruk av migrantarbeidere er det risiko knyttet til bevegelsesfrihet, lønn, diskriminering og utnyttelse.

VOICE har derfor strenge regler for bruk av migrant- og hjemmearbeidere for våre leverandører. Alle leverandører må etterleve vår migrantarbeiderpolicy og vår hjemmearbeiderpolicy. Disse understreker rettighetene til arbeidere uavhengig av arbeidssted og opphav, og spesifiserer grep som leverandørene må ta for å sikre migrant- og hjemmearbeideres rettigheter, friheter, arbeidsforhold og lønn.

Dyrevelferd

VOICE har utviklet en dyrevelferdspolicy med krav til alle våre leverandører om ansvarlig behandling av alle dyr som leverer materialer til våre produkter. Policyen er utviklet med innspill fra Dyrevernalliansen, og stadfester at «dyrets fem friheter» skal ivaretas i hele vår verdikjede. VOICE er imot alle former for dyreforsøk.

Du kan lese mer om vår satsing på mer ansvarlige og bærekraftige materialer og dyrevelferd her.